Home » Aktualności » Procedura przyjmowania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Archiwum

Procedura przyjmowania i odbierania dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

 1. Dzieci z poszczególnych grup przyjmowane są do szkoły zgodnie z wytycznymi GIS.
 2. Rodzice/opiekunowie, deklarujący przyjście dziecka do szkoły w ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych, zobowiązani są do dostarczenia zgody na pomiar temperatury dziecka.
 3. Zgodnie z obwiązującymi wytycznymi rodzice, przyprowadzają do szkoły dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Dzieci do szkoły przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły!
 6. Z uwagi na ograniczenia przebywania osób trzecich w placówce rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe).
 7. Rodzic/opiekun przyprowadza dziecko do szkoły do wiatrołapu budynku od strony szatni, sygnalizując przyjście dzwonkiem. Rodzice nie wchodzą z dziećmi do budynku szkoły.
 8. Wyznaczony pracownik szkoły odbierając dziecko od rodzica, po zmierzeniu dziecku temperatury, odprowadza dziecko do sali.
 9. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły własnych zabawek ani innych przedmiotów do zabawy.
 10. W wypadku, gdy dziecko podczas pobytu w szkole, przejawia objawy choroby (gorączka lub kaszel lub katar, problemy żołądkowe) podlega ono odizolowaniu w odrębnym, wyznaczonym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się o tym fakcie rodziców celem pilnego odebrania dziecka z placówki.
 11. Rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko ze szkoły w wiatrołapie budynku po wcześniejszym zadzwonieniu dzwonkiem nie później niż o godz.16:30.
 12. Podczas przyjmowania i odbierania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zachowania bezpiecznego dystansu minimum 2 m.