Home » O szkole » Projekty

Archiwum

Projekty

Renowacja parku

topola5-150x150

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą realizację wspólnego projektu szkoły i rzeszowskiego Stowarzyszenia „Pro-Carpathia” pod nazwą : „Renowacja zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko-pałacowym przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu”

zglobien-inicjatywa-kliknij

Z radością informuję, iż nasza szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu pilotażowego „ Cyfrowa Szkoła” .

Ogółem do projektu zgłosiło się 3507 szkół z całej Polski. Wybrano 400 placówek.

Z województwa podkarpackiego to tylko 28 szkół w tym nasza jako jedyna z Gminy Boguchwała.

Dzięki realizacji w projekcie nasza szkoła otrzyma dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego (laptopy dla dzieci, tablice interaktywne, wizualizer, drukarki, oprogramowanie ) na łączną kwotę 132 151,82 złotych

Celem programu „Cyfrowa szkoła” jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

Pilotaż ma również na celu weryfikację przyjętego modelu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK, polegającego na udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (obszar „e-szkoła”), a ponadto – modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli opartego na międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli (obszar „e-nauczyciel”), modelu przygotowywania publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych (obszar „e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik”) oraz modelu korzystania przez uczniów z nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się (obszar „e-uczeń”).

W praktyce program będziemy realizować od nowego roku szkolnego. Ponieważ proces kształtowania kompetencji cyfrowych uczniów powinien rozpoczynać się już od wczesnych etapów edukacyjnych, adresatami programu pilotażowego, tzn. jego finalnymi beneficjentami, będą uczniowie i nauczyciele II etapu edukacyjnego, w szczególności nasi uczniowie i nauczyciele klas IV, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną naukę wg. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Z tego względu program w pierwszej kolejności będzie skierowany do uczniów i nauczycieli klas IV, ale w miarę dostępności z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK będą mogli z niego korzystać również uczniowie i nauczyciele klas V i VI oraz klas I-III szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu znalazła się w gronie 11 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego , które wezmą udział w jednym z najbardziej znaczących projektów edukacyjnych w Polsce ( największym spośród projektów innowacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej ) prowadzonym przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.  Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniowskich w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE. Dzięki uczestnictwu w Projekcie nasza szkoła otrzyma:

· tablicę interaktywną z oprogramowaniem

· zestaw do monitoringu przyrodniczego

· dostęp do platformy e-learningowej

· dostęp do materiałów multimedialnych

· możliwość wycieczki do instytutów naukowych

· możliwość udziału w festiwalach i piknikach naukowych

· dostęp do transmisji on-line ze Spitsbergenu.

Projekt będzie realizowany od nowego roku szkolnego tj. od 01.09.2012r. do 30.11.2014r. Adresatami projektu będą uczniowie klas IV-VI.

Osobą nadzorują prawidłową realizację Projektu z ramienia dyrektora szkoły będzie Administrator  – p mgr Renata Wójcik ściśle współpracujący  z Koordynatorem Wojewódzkim. Ponieważ będzie on odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie platformy na poziomie Szkoły, w dniach 23- 24.05.2012r. weźmie udział w szkoleniu dla „Administratorów platformy e- learningowej”, które odbędzie się w Krakowie.

To drugi ważny projekt edukacyjny w którym Szkoła Podstawowa w Zgłobniu weźmie udział wraz z początkiem roku szkolnego. Wcześniej placówka została zakwalifikowana do programu pilotażowego w ramach „Cyfrowej Szkoły”

Dyrektor Szkoły

Zakończenie projektu – renowacja zabytkowych drzew w parku przy szkole

Park

Szkoła Podstawowa w Zgłobniu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” zakończyła realizację   projektu : „Renowacja zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko – pałacowym przy szkole podstawowej w Zgłobniuw ramach programu  „Inicjatywy oddolne na rzez Zielonego Podkarpacia” z  funduszy  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – działanie Edukacja Ekologiczna. Koszt projektu to 15.700 zł  a  stopień dofinansowania  ze środków zewnętrznych wyniósł 100 % . Czas realizacji miał miejsce w okresie 01.10.2015 – 31.12.2015 r. Projekt obejmował :

  • Inwentaryzację drzew w zespole dworsko-parkowym, badanie stanu fitosocjologicznego drzew oraz działania zabezpieczające drzewostan
  • Budowę barierek przy zabytkowych drzewach – szt. 14
  • Umieszczenie tabliczek informacyjnych dotyczących zabytkowych drzew (14 szt.) i głównej tablicy informacyjnej dotyczącej parku oraz przeprowadzonej inicjatywy

Liderami Inicjatywy byli Bartłomiej Wisz (Dyrektor SP w Zgłobniu), oraz Panie Bogumiła Dąbrowska i Bożena Drozdowska – Wnęk (nauczyciele w SP w Zgłobniu).  Problemem ogólnym występującym na obszarze realizacji przedsięwzięcia była postępująca degradacja zabytkowych drzew. Na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat nie prowadzono działań zmierzających do pielęgnacji starych lip jak również pozostałego drzewostanu na terenie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego. Lipy objęte ochroną konserwatorską oraz pozostałe gatunki drzew nie były zabezpieczone przed dostępem i potencjalną dewastacją zarówno przez ludzi jak i zwierzęta – w kilku przypadkach stwierdzono znaczne obdarcia kory. Przestrzeń, na której znajduje się drzewostan jest siedliskiem gatunków ptaków, ma również istotne znaczenie, jako „bezobsługowa wytwórnia tlenu”. Ponadto stanowi naturalną osłonę przed czynnikami atmosferycznymi. Aleja lipowa starannie wkomponowała się w pejzaż i jest jego ozdobą. Stanowi uzupełnienie zabudowy dworsko-parkowej       i składnik historycznej architektury krajobrazu.

W ramach Inicjatywy została przeprowadzona inwentaryzacja  i badanie stanu fitosanitarnego drzew, która pozwoliła wytypować drzewa osiągające wymiary kwalifikujące do objęcia obiektów ochroną w postaci ustanowienia ich w przyszłości kolejnymi pomnikami przyrody ( na terenie parku taki status ma jedno drzewo ) oraz działania pielęgnacyjno-zabezpieczające drzewostan. Na odnowionym terenie zostały zamontowane tablice informacyjne dotyczące zabytkowego parku.

Inicjatywa renowacji zabytkowych drzew i alei lipowej w zespole dworsko-pałacowym przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu przyczyniła się do przedłużenia żywotności istniejącego drzewostanu. Renowacja umożliwiła wykorzystanie przestrzeni parku
w zakresie rekreacji i wypoczynku mieszkańców Zgłobnia. Podjęte działania stanowiły element realizowanego programu rewitalizacji obszaru miejscowości objętego ochroną konserwatorską. Inicjatywa przyczyniła się także do wzrostu świadomości edukacyjnej uczniów szkoły i mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. To pierwszy etap w działaniach zmierzających do szerszej rewitalizacji tej zabytkowej części miejscowości.

 

Warto dodać , iż Szkoła Podstawowa w Zgłobniu we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” w styczniu br. złożyła projekt pod nazwą :

„Pamiętajcie o ogrodach – uzupełnienie zadrzewień w parku dworskim przy Szkole Podstawowej   w Zgłobniu” w ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” –  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .  Decyzje o kwalifikacji w zakresie dofinansowania mają zapaść  w II połowie 2016 r. a  czas realizacji  przewidziano na okres : IV kwartał 2016 r. – II kwartał 2017 r.

                Celem tej inicjatywy jest odtworzenie i uporządkowanie przestrzeni parkowej przy szkole , która uległa znacznej degradacji  z powodu czynników atmosferycznych i urbanistycznych.  W ostatnich kilkudziesięciu latach nie prowadzono nowych nasadzeń drzewostanu i krzewów a istniejący nie był poddawany zabiegom pielęgnacyjnym.  Zrealizowanie inwestycji wpłynie na podniesienie estetyki przestrzeni środowiskowej oraz częściowo odtworzy stan historyczny terenu . Metody działania w ramach projektu przewidują : przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia, wywiew trawy, nasadzenie nowych drzew i krzewów, zaprojektowanie tablic informacyjno-edukacyjnych przedstawiających gatunki drzew i krzewów występujących w parku.

Inicjatywa mająca na celu : odtworzenie i rozwój parku poprzez uzupełnienie istniejącego drzewostanu oraz renaturyzację siedliska przyrodniczego będzie pierwszym etapem realizacji koncepcji rewitalizacji terenu zespołu dworsko – parkowego przy szkole w Zgłobniu w ramach gminnej strategii odnawiania centrów wsi i przywracania terenom zielonym funkcji spacerowo-rekreacyjnych przewidzianej na lata 2016-2020. Nowe nasadzenia drzew i krzewów w oparciu  o historyczną lokalizację i uwarunkowania terenowe wzbogaciłyby ten obszar i stałyby się miejscem wypoczynku oraz integracji mieszkańców.