Home » Aktualności » Dbamy o bezpieczeństwo – procedury w czasie przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty.

Archiwum

Dbamy o bezpieczeństwo – procedury w czasie przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku 2020 w Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Zgłobniu w czasie występowania epidemii COVID-19:

 

Dokument został podzielony na 7 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

 

 1. w Sekcji 1.: podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na egzamin, kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasad korzystania z przyborów podczas egzaminów
 2. w Sekcji 2. : wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa
 3. w Sekcji 3. : wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych
 4. w Sekcji 4: wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu
 5. w Sekcji 5: wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu
 6. w Sekcji 6. : wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego
 7. w Sekcji 7. inne zapisy

 

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których zostaną poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową,
w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).

 

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które po raz kolejny będą przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

Sekcja 1. 
Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 

 • [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 • [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
  w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 • [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

 • Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu (por. pkt 1.5.)
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy  np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 

1.5. Jeżeli to możliwe, w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu
i zdezynfekowaniu pomieszczeń.

 

 • [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

 • [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

 

 • [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 

 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

 

 

             

Sekcja 2. 
Środki bezpieczeństwa osobistego

 

 • [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 • [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

 

 • [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej mają zakryte usta, a także nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

 

 • [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
  (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

 

 

 

 • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
  w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.

 

             

Sekcja 3. 
Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 

3.1. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:

 • dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
 • zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 • zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
 • zawierająca numery telefonów do służb medycznych
 • zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

 

 • Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu
  z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 

 • Płyn do dezynfekcji rąk dostępny jest również w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu znajduje się również informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

 • Egzamin jest przeprowadzany w salach lekcyjnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. W szkole nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

 

 • Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Przykładowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów
  i występujący w szkole przedstawia poniższy rysunek. Dopuszcza się w szkole stosowania innych schematów z zachowaniem odpowiednich odstępów.
 • Miejsca dla członków zespołu nadzorującego zostają przygotowane
  W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia liczby sal dyrektor szkoły postępuje zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi przedstawionymi w Wytycznych dotyczących organizowania
  i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. opracowanych przez CKE, MEN oraz GIS.
 • z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania; w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego do niezbędnego minimum ograniczają poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

 

 • Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
  • E8 z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie  z płyty CD
  • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

 

Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.

 • Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
  o zapewnienie komfortu zdających.

 

 • Każdy zdający będzie mógł zostawić swoją odzież wierzchnią oraz większe rzeczy osobiste w szatni szkolnej – plecak, torbę, kurtkę itd. . Drobne rzeczy osobiste takie jak telefon będą mogli zapakować pod nadzorem pracownika w foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania).Pozostawianie i odbieranie rzeczy będzie odbywać się pojedynczo i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). W sali,
  w której będą przechowywane rzeczy może równocześnie przebywać tylko
  i wyłącznie pracownik szkoły oraz zdający. Zdający osobiście pakuje rzeczy
  w przezroczyste foliowe worki i odkłada w miejsce wyznaczone przez pracownika szkoły. Zdający po skończonym egzaminie osobiście zabiera swoje rzeczy
  z miejsca, w którym je położył.

 

 • Wprowadza się obowiązek bieżącej dezynfekcji toalet szkolnych.

 

 • Umieszcza się w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

 

 • Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

 • Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej dezynfekuje się przed i po każdym egzaminie.

 

 • Dezynfekuje się:
  • sprzęt (komputery, klawiatury, dodatkowy osprzęt, np. słuchawki – jeżeli zapewnia je szkoła, urządzenia rejestrujące dźwięk podczas egzaminu,
   w przypadku gdy zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego go w czytaniu lub pisaniu), z którego korzystają zdający, którym przyznano korzystanie z takiego sprzętu jako sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
  • odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia E8 z języka obcego nowożytnego
  • przybory piśmiennicze, które szkoła zapewnia dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.

 

 • Przeprowadzając dezynfekcję, przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 • Na terenie szkoły zostaje wyznaczone pomieszczenie (wyposażone m.in.
  w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. Szczegółowy postępowanie w w/w przypadkach zostało opisane w §10 procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu.

 

             

Sekcja 4. 
Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 

  • Członkowie zespołów nadzorujących przechodzą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

 

 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”,
  o których mowa w pkt 6.1.

 

 • Paczki od kuriera odbiera się i otwiera w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.

 

 • Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta
  i nos.

 

 • [!] Przed rozpoczęciem egzaminu informuje się zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
   z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 

 • [*] Zabronione jest tworzenie grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
  W celu zapobiegania tworzenia się grup zdający w każdym dniu egzaminu stosują się do poniższych zapisów:

  • Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę tj. o godzinie 8.30 wchodząc do budynku wejściem od strony Sali gimnastycznej ,zachowując odstępy 1,5m między wchodzącymi a pracownikiem szkoły.
  • każdy zdający podlega wprowadzonej 18 maja 2020 r. procedurze bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu.
  • zdający wpuszczani są na teren budynku szkoły przez pracownika szkoły
   z zachowaniem odstępu 1,5m między kolejnymi wchodzącymi.
  • zdający po wejściu na teren szkoły udaje się do sali, w której pisze egzamin lub do szatni, w której odkłada swoje rzeczy, a następnie do sali, w której pisze egzamin w danym dniu, zachowując odstęp 1,5m między kolejnymi zdającymi.
  • przed wyjściem do sali zdającego odbywa się losowanie numerów stolików, losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
  • uczniowie wpuszczani są do sali przez ZN z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa.
  • zdający, którzy przed czasem ukończą egzamin opuszczają teren szkoły wejściem od strony Sali gimnastycznej, zachowując bezpieczny odstęp miedzy kolejnymi zdającymi i stosując się do poleceń pracownika szkoły.
  • zdający, którzy ukończą egzamin w wyznaczonym czasie opuszczają salę egzaminacyjną zgodnie z poleceniami członków ZN i z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
  • zdający w dniach egzaminu poruszają się tylko i wyłącznie klatką schodową od strony Sali gimnastycznej.
  • egzamin w szkole rozpoczyna się we wszystkich wyznaczonych salach
   o godz. 9:00.
  • [!] zdający zostają poinformowani, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
  • o przyjętych wytycznych dotyczących przebiegu egzaminu, poinformowani zostają zdający, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodzice/prawni opiekunowie, z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • informowanie zdających i ich rodziców/opiekunów prawnych odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły.

 

 • [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę
  z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

Sekcja 5. 
Szczegółowe rozwiązania dotyczące przeprowadzania egzaminów z danego przedmiotu lub egzaminu w dostosowanych warunkach

 

 

Sekcja 6. 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 

 

 • Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

 • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.

 

 • W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

 

 • W przypadku E8, do którego przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem zdającego lub członka zespołu nadzorującego stosuje się §5 procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
  w Zgłobniu.

 

 • W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu nadzorującego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną §5 procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu.

 

 

 

 

 

Sekcja 7. 
Inne zapisy

 

 • W trakcie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty stosuje się pozostałe procedury, które nie zostały opisane w powyższych wytycznych i nie są związane z epidemią COVID-19, a wynikają z odrębnych przepisów prawa.