Home » Aktualności » Nasza szkoła rozpocznie kolejny projekt edukacyjny

Archiwum

Nasza szkoła rozpocznie kolejny projekt edukacyjny

Po dwóch już realizowanych projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego – tym razem nasza szkoła przystąpi do ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” skierowanego do uczniów klas pierwszych. To sporych rozmiarów przedsięwzięcie, dzięki któremu nasze dzieci będą mogły uczestniczyć w dodatkowych zajęciach a szkoła zyska wyposażenie ( materiały dydaktyczne ) na kwotę ponad 8 tys. złotych. Pierwsze szkolenia nauczycieli rozpoczną się już w marcu 2009r.

OPIS PROJEKTU:
Współczesna szkoła urzeczywistniając nowoczesne koncepcje wychowania musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości wychowanków, sprzyjać procesom optymalizacji osiągnięć szkolnych i przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w kompetencje jest aktywność własna ucznia. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału.
Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:
1. językowej (język ojczysty i obcy),
2. matematyczno – przyrodniczej,
3. artystycznej i ruchowej,
4. komunikacyjno – informacyjnej,
5. społecznej (intra i interpersonalnej).

Wprowadzenie nowych treści i metod odbywać się będzie na bazie opracowanych na potrzeby projektu materiałów metodycznych. Praca z dziećmi będzie prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Twórczy nauczyciel, uczestnicząc w projekcie, ma szansę na realizację autorskiego pomysłu, nie ograniczonego sztywnymi ramami realizowanego programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko będzie wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań nauczyciela będzie nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami wychowanków. Uświadomienie rodzicom doniosłości podjętych działań zwiększających sukces edukacyjny i życiowy dziecka pozwoli na kompleksową współpracę w obrębie trójpodmiotowości: uczeń, nauczyciel, dom rodzinny, a tym samym zapewni skuteczną realizację działań i osiągnięcie celów.

Projekt obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw.
Okres pierwszego etapu kształcenia jest okresem szczególnym, gdyż pierwsze lata doświadczeń szkolnych decydują o przyszłych losach dziecka, wyznaczają jego stosunek do nauki, dostarczają elementarnej wiedzy o świecie, kształtują poglądy, rozwijają zainteresowania. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych (ok. 150.000 dzieci) szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą. Gwarancją powodzenia będzie przeszkolenie wszystkich osób realizujących projekt. Do projektu celowo dobrane zostały takie środki, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają
na odbiór sensoryczny, zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli
oraz motywują do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach Zainteresowań sprzyjają humanizacji procesu kształcenia i odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.