Home » Aktualności » Wyprawka szkolna

Archiwum

Wyprawka szkolna

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCY
PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA”

Rozporządzenie dotyczące tegorocznej edycji rządowego programu pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników „Wyprawka szkolna”, określa szczegółowe warunki udzielania tej pomocy, formy i zakres oraz tryb postępowania w sprawie jej udzielania.

 

Programem będą objęci uczniowie:

1. rozpoczynający naukę w klasach I szkoły podstawowej pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) czyli 504 zł netto na osobę w rodzinie,

2. rozpoczynający naukę w klasach II-IV szkoły podstawowej pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie,

3. uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej,

4. uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkoły podstawowej

 

Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r. na podstawie faktur, rachunków wystawionych na ucznia lub rodzica. Wysokość planowanego dofinansowania określona jest w Rozporządzeniu Rządowego programu pomocy uczniom – Wyprawka 2012 r. i wynosi:

 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

 180 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkoły podstawowej,

 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej,

 210 zł dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej,

 

WAŻNE ! :

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodu można przedłożyć:

1. dla ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. dla rodziny korzystającej z zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego, zasiłku stałego lub okresowego:

o zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

o zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń w formie zasiłku stałego lub okresowego.

3. dla ucznia uprawnionego w ramach 5% limitu – uzasadnienie.

W/w informacja dotyczy szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

O dofinansowanie należy ubiegać się u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Uwaga: W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków, tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu „Wyprawka szkolna”.