Home » Aktualności » PODSUMOWANIE ROKU 2006-2007

Archiwum

PODSUMOWANIE ROKU 2006-2007

PODSUMOWANIE PRACY Szkoły  Podstawowej  w  Zgłobniu za  rok  szkolny  2006/2007

Ilość  uczęszczających  uczniów : 104

W szkole funkcjonuje Oddział Zerowy oraz utworzona we wrześniu 2006r. pięciogodzinna świetlica  dla pięciolatków.

Misja  Szkoły  Podstawowej  w  Zgłobniu  oparta  jest  na  trzech wartościach : mądrość, miłość, i  wolność. Wszelkie  działania placówki ,  jej  program wychowawczy i program profilaktyki wypływa  z  założonej  misji . Założenia   wychowawcze uwzględniały kluczowe  cele  i  zadania  nadzoru pedagogicznego  w  roku  szkolnym  2006/2007 .

Wychowanie Patriotyczne ;

realizowano  poprzez   kreowanie wśród  uczniów  właściwych   postaw  obywatelskich  szacunku dla  barw i symboli  narodowych .  Uczniowie  przygotowali uroczyste akademie środowiskowe z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 11  listopada  oraz  uchwalenia Konstytucji 3 maja. Elementem  wychowania  patriotycznego  było  też  kultywowanie tradycji w aspekcie  okolicznościowych  uroczystości  :  szkolna Wigilia,  Zgłobieńskie Jasełka,  konkurs  stroików  świątecznych, które  w  ramach  sąsiedzkiej  współpracy  przekazano  dla niepełnosprawnych  do  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w Zgłobniu.

Współpraca z Rodzicami .

Zintegrowane działania wychowawcze i profilaktyczne sprzyjają respektowaniu przez uczniów uniwersalnych wartości. Przykładem bardzo  dobrej  współpracy  była  wspólna  organizacja   w listopadzie  2006  r. rocznicy trzydziestolecia  funkcjonowania Szkoły  Podstawowej  w  Zgłobniu  połączonej  z  upamiętnieniem 150 lecia  szkolnictwa  w  Zgłobniu  oraz uroczystym Balem Absolwenta.

Rodzice jak co roku pomagali w organizowaniu imprez szkolnych, wycieczek i zabaw. Szkoła udostępniała salę  gimnastyczną  na potrzeby  środowiska  sportowego  Zgłobnia, w  placówce zorganizowano  także  zabawę  sylwestrową  dla  mieszkańców .

Wydarzenia  o  zasięgu  pozaszkolnym  dla  lokalnego środowiska  –  czerwcowy plenerowy festyn : „Zgłobieńskie Święto  Szkoły” oraz  coroczne  spotkania z  ciekawymi postaciami  literatury  i  kultury  . Tym  razem  szkoła  przyjmowała Stanisława Sawkiwa – z  Kijowa, wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaźni  Polsko-Ukraińskiej imienia  Adama  Mickiewicza  . Jego wizyta była elementem międzynarodowej  sesji  literackiej  w Rzeszowie.

W  ostatnim  roku  szkolnym  wzmocniono  funkcję  opiekuńczo-wychowawczą  szkoły. Rodzice uczestniczą  w  ewaluowaniu programów  profilaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele na bieżąco analizują przyczyny nieodpowiednich  zachowań i podejmują działania zaradcze. Opracowano i zatwierdzono program naprawczy przeciwdziałający  agresji słownej uczniów .

Działania wychowawcze szkoły uwzględniają:

 – wychowanie do życia w rodzinie, w  którym  uczestniczyli wszyscy uczniowie klas V- VI.

 – edukację  regionalną  ;  jej  elementami  były  wycieczki  po najbliższej okolicy  a  także  dalsze  wyjazdy  w  ramach  programu wyrównywanie  szans  edukacyjnych (  muzeum zamku  w  Łańcucie  ,  zespół  zamkowo  pałacowy  w Krasiczynie ) .

Ponadto  w  ramach  edukacji  regionalnej  uczniowie zorganizowali szkolną wystawkę z  pamiątkami  „Moja mała Ojczyzna” .Brali udział w  konkursie gminnym „ „Moja miejscowość atrakcją  turystyczną  o  każdej  porze  roku ”. Na  lokalnym cmentarzu  objęli opieką groby poległych podczas II wojny światowej.

–  edukację  ekologiczną – prowadzona  w  ramach  pracy  Klubu Ekologa.  Dzieci współorganizowały święta ekologiczne „Dzień Czystości Wód”, „Święto Ziemi”, „Dzień bez papierosa” itp.. Włączały się również w akcje: „Stop wypalaniu traw”, „Ciepła buda dla psa”. Propagowały zbiórkę makulatury oraz  zużytych  baterii Wyniki tej  akcji  umiejscowiły  naszych  wychowanków  znów na czołowym miejscu wśród szkół w gminie.

Dzieci  brały  udział  w   Gminnym  Konkursie Ekologicznym w Woli Zgłobieńskiej gdzie  zajęły II miejsce.

 – promowanie  zdrowego  stylu  życia  ( zorganizowano zajęcia SKS, a  w  soboty  uczniowie  zarówno  szkoły  podstawowej  jak i  absolwenci  –  gimnazjaliści  korzystali z  oferty  zajęć sportowych  w  ramach  profilaktyki  uzależnień)  Uczniowie brali liczny  udział w zawodach sportowych.

Profilaktyka – stałym elementem pracy placówki.

Wszyscy uczniowie klas IV- VI brali udział w zajęciach programu zapobiegającego uzależnieniom „Zachowaj trzeźwy umysł” Krótkie szkolenia przeprowadzone przez panią pedagog i wychowawców zawierały również trening asertywności.

           Wewnętrzne  badania  ankietowe  jak  również  zewnętrzna kontrola przeprowadzona  przez  Panią Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wykazały, że szkoła  jest  bezpieczna  i przyjazna  dla  dzieci.  Mankamentem  są  jedynie negatywne zachowania  uczniów  oparte  na  agresji  słownej. Zespół wychowawców opracował program naprawczy „Agresja słowna”, który został zatwierdzony i wdrożony . Na bieżąco rozpoznawane są potrzeby uczniów  w zakresie diagnozowania trudności. W roku szkolnym 2006/07 celem  specjalistycznych  badań  do poradni skierowanych zostało sześciu uczniów.

Działania Samorządu Uczniowskiego. .

Akcje  charytatywne  : „Góra  gorsza”  ,  „Pomóż  i  Ty” . Samorząd Uczniowski  współorganizował  zabawy  i dyskoteki  , przygotowywał  drobne  upominki dla  Przyjaciół  Szkoły. Szczególne sukcesy uczniów są nagradzane w postaci nagród rzeczowych, dyplomów oraz promocji na stronie internetowej szkoły .  Rokrocznie  w szkole organizowany jest dzień samorządu  uczniowskiego.

Sukcesy  uczniów  klas I – III

 Uczniowie klas I-III brali udział w wojewódzkich , gminnych  i szkolnych konkursach.

Najważniejsze  sukcesy:

1.Gminny  konkurs literacko- plastyczny „W kręgu twórczości Marii Kownackiej”, w którym Sylwia Antas (klasa III) zdobyła II miejsce ( kategoria plastyczna )

2.Gminny  konkurs plastyczny „Wesołych Świat Bożego Narodzenia”,

w którym I nagrodę otrzymała Martyna Krzanowska (klasa III)

a wyróżnienie: Mateusz Augustyn (klasa III), Karolina Szczur (klasa I).

3. Wojewódzki konkurs plastyczny „Wesołego Alleluja”, w którymnagrodę otrzymał Adrian Franczyk (klasa II), a wyróżnieniezdobyła Sylwia Antas (klasa III).

4. Gminny Konkurs o Janie Pawle II, w którym Sylwia Antas (klasa III) zajęła I miejsce w kategorii plastycznej .

Ponadto  : pięciu  uczniów  wystartowało w  ogólnopolskim konkursie „Kangur Matematyczny”, organizowano szkolne konkursy  czytelnicze  ,  wiedzowe,  recytatorskie  i  plastyczne dla  klas I – III . Najmłodsze  dzieci  wzięły udział  w  kilku wycieczkach  edukacyjnych  do zamku  w  Łańcucie  a także  do kina „Helios”  i teatru „Maska”,  brały  udział  w  spotkaniu z aktorem.

W  klasach  I – III poza  zajęciami  dydaktyczno-wyrównawczymi nauczyciele prowadzili  społecznie kółko artystyczne, polonistyczno- plastyczne oraz  komputerowe.

W  klasach  IV – VI  poza  dydaktyką  nie  pierwszy  już  rok stawiamy  na  zajęcia  pozalekcyjne. Zorganizowano :

 1. Koło Matematyczne
 2. Koło Polonistyczne
 3. Koło Komputerowe
 4. Klub Ekologa
 5. Koło Informatyczno – Katechetyczne
 6. Koło Historyczne
 7. Koło Języka Niemieckiego
 8. Koło Języka Angielskiego, działa
 9. Uczniowski Klub Sportowy „Impuls”

Uczniowie  klas  szóstych  dodatkowo  uczestniczyli  w obowiązkowych  zajęciach  fakultatywnych  ( raz  w  tygodniu  z języka  polskiego  i  matematyki  ) mających  ich  jak  najlepiej przygotować  do  sprawdzianu  zewnętrznego

Sukcesy  uczniów  klas IV – VI

W  minionym  roku szkolnym nasi  wychowankowie  uczestniczyli w następujących konkursach:

 1. Matematyczno – Przyrodniczy Kuratoryjny Konkurs Interdyscyplinarny- Michał Worosz uczestnik etapu II (wojewódzkiego)
 2. Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Władysław Jagiełło i czasy panowania dynastii Jagiellonów w Polsce” – Paweł Paryna i Michał Pękala – miejsce III.
 3. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Malarska wizja wydarzeń z czasów panowania dynastii Jagiellonów w Polsce”- Natalia Hadała i Dominika Dryja – miejsce II.
 4. Gminny Konkurs Regionalny „Moja miejscowość atrakcją turystyczną o każdej porze roku” – Katarzyna Dąbrowska – miejsce I.
 5. Gminny Konkurs Wiedzowy o Janie Pawle II – Dawid Tobiasz –miejsce III
 6. Gminny Konkurs „Między naturą a kulturą” – Marlena Koczynasz – II miejsce w kategorii fotografia, Natalia Hadała –  wyróżnienie w kategorii plastycznej.
 7. Gminny Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa” – Tomasz Goliński – I miejsce, Weronika Chmiel, Mateusz Sanek, Dawid Tobiasz – wyróżnienia.
 8. Gminny Konkurs Ekologiczny – II miejsce dla szkoły.
 9. Wojewódzki Konkurs „Łowcy baterii 2007” – nagroda dla szkoły.
 10. Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe – Michał Worosz – I miejsce.
 11. Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe –Justyna Kaszuba – II miejsce.
 12.  Sztafetowe Biegi Przełajowe- III miejsce – drużyna dziewczyn.
 13. Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny – III miejsce – drużyna chłopców.
 14. Gminny Turniej Mini Piłki  Nożnej – I miejsce – drużyna chłopców.
 15. Gminna Liga Mini Piłki Siatkowej – III miejsce – drużyna chłopców.
 16. Humanistyczny Kuratoryjny Konkurs Interdyscyplinarny – udział 11 uczniów etapie szkolnym.
 17. Gminny Konkurs Ortograficzny – Natalia Hadała – udział.
 18. Gminny Konkurs Matematyczny „Orlik” – Michał Worosz, Michał Pękala – udział.
 19. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – udział 8 uczniów kl. III-VI.
 20. Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny” – udział 12 uczniów z kl. III – VI.

Doskonalenie  zawodowe  Kadry  Pedagogicznej

Nauczyciele systematycznie podnoszą i doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe. W bieżącym roku uczestniczyli bądź uczestniczą w następujących formach doskonalenia :

1. Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno – Kompensacyjna na Uniwersytecie Rzeszowskim – Zofia Byjoś

2. Studia Podyplomowe „Informatyka i technologie informacyjne” na Uniwersytecie Rzeszowskim – Renata Wójcik

3. Studia Podyplomowe „Informatyka i technologie informacyjne” w WSiZ- Dorota Wolska, Marta Pączek.

4. Kurs kwalifikacyjny Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza organizowany przez centrum Szkolenia i Doradztwa Pro-Futuro- Krystyna Miłek.

5. Szkolenie „Jak napisać projekt”. Przewodnik po Europejskim Funduszu Społecznym – Bożena Drozdowska-Wnęk, Renata Wójcik, Dorota Wolska, Bartłomiej Wisz.

6. Kurs Sokrates II Comenius organizowany przez Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP- Alicja Chlebica.

7.      Warsztaty „Oswajamy ortografię” organizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe- Alicja Chlebica.

8. Warsztaty „Uczeń z ADHD na lekcjach języka polskiego – uciążliwy problem czy pedagogiczne wyzwanie?”, oraz „Kryterialny system oceniania” (WSiP) – Alicja Chlebica.

9. „Kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie języków obcych”- język angielski I moduł- Bogumiła Dąbrowska, II-III moduł- Agata Świder, Dorota Wolska, Marta Pączek, Bartłomiej Wisz, Aneta Rzucidło.

10. Warsztaty metodyczne „Zabawy twórcze inspirowane muzyką na cztery pory roku” – Bogumiła Dąbrowska.

11. Kurs „Techniki szybkiego uczenia wspomagające naukę ortografii”- Bogumiła Dąbrowska.

12. Szkolenie „Certyfikowanie wiedzy informatycznej” w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli – Renata Wójcik.

13. Warsztaty metodyczne „Zabawy twórcze inspirowane muzyką na cztery pory roku” – Agata Płaza.

14. Kurs „Techniki szybkiego uczenia wspomagające naukę ortografii”- Agata Płaza.

15. Warsztaty metodyczne „Dajemy każdemu dziecku szanse na indywidualny rozwój i osiągnięcie sukcesu” – Agata Płaza.

Działania  gospodarcze :

– termomodernizacja szkoły ( listopad – grudzień 2006 ) – wymiana okien, docieplenie budynku wraz z elewacją, zabezpieczenie dachu  

– ferie  zimowe : styczeń / luty  2007 dokończenie remontu łazienek  szkolnych

– wymiana  wewnętrznych  drzwi  wejściowych  na  parterze  szkoły oraz  drzwi  świetlicowych

– odmalowanie  szatni wychowania  fizycznego

– zakup  ławek  i  krzeseł  do  trzech  sal  lekcyjnych

Planowane  działania  przez  okres  lipiec – sierpień 2007:

– częściowy  remont  instalacji  elektrycznej  ( tzw „mieszkaniówka” i  budynek szkoły)

– remont  jednej  z  sal  lekcyjnych

– malowanie  korytarza  przy  sali  gimnastycznej