Witamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Zgłobniu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dydaktyczną naszej szkoły.

Aktualne informacje zawsze w dziale Aktualności

Copy of Children Are The Future school kids poster - Made with PosterMyWall

collageNEW

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. ( Dz. U. z 2020 poz. 493) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu ustala następujące zasady działania szkoły w okresie od 25 marca 2020 r. do zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły:

 • W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka jest realizowana na odległość poprzez wykorzystanie różnorodnych narzędzi i platform edukacyjnych.
 • Podstawą komunikacji na linii uczeń-nauczyciel-rodzic jest dziennik elektroniczny Librus.
 • Dyrektor wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia ustala dla poszczególnych klas tygodniowy zakres materiału uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów i równomierne obciążenie ich w poszczególnych dniach tygodnia.
 • Materiały dla uczniów do zajęć wysyłane są odpowiednio wcześniej.
 • Uczniowie odsyłają zlecone zadania w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 • Nauczyciele realizują podstawę programową, dostosowując narzędzia i metody do wymogów nauczania zdanego. Koncentrujemy się na umiejętnościach.
 • Nauczanie opierać się będzie na łączeniu narzędzi internetowych oraz tradycyjnych.
 • Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności materiałów znajdujących się na : Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod adresem epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu ; materiałów ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; materiałów prezentowanych w programach Telewizji Publicznej (Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie https://vod.tvp.pl/) i Polskiego Radia, oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 • Nauczyciele monitorują i oceniają postępy uczniów na bieżąco oraz weryfikują ich wiedzę i umiejętności a także informują przez dziennik elektroniczny o uzyskanych przez dziecko ocenach na podstawie różnych form zdobytych wiadomości i umiejętności: projektów, prezentacji, testów, sprawdzianów, opracowań, wysyłanych kart pracy i zadań domowych, itp.
 • Nauczanie zdalne opiera się na realizacji podstawy programowej a nie programu nauczania .
 • Szkoła zapewnia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym w formie konsultacji  indywidualnych, w dotychczasowych terminach, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem dziennika Librus .

 

 

 

Uszczegółowione zasady prowadzenia nauczania zdalnego w klasach I – III

 • Nauczyciele uczniów klas I-III szkoły podstawowej informują  rodziców poprzez dziennik Librus o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 • Wiadomości i zalecany materiał przekazywany jest przez dziennik Librus .
 • Zasadniczą część aktywności uczniów stanowią: mini projekty, prace długoterminowe, ćwiczenia na platformach, karty pracy, praca z podręcznikiem.
 • Dzieci gromadzą wykonane prace: mini projekty, wypracowania, prace plastyczno – techniczne, arkusze prowadzonych spostrzeżeń i obserwacji, prace pisemne, karty pracy.
 • Ocenianie bieżące ( w przypadku dostarczenia do nauczyciela zdjęć, plików, zrzutów ekranów itd.) – koncentruje się na ocenie zwrotnej. Jest ona wyrażona w formie opisowej, za pomocą różnych znaczków( emotki), komentarzy.
 • Ocena bieżąca w czasie zdalnego nauczania uwzględnia zaangażowanie dziecka w wykonywanie  zadań, ćwiczeń, prac, itp. Stanowi zachętę do podejmowania wysiłku, działania i samodzielnej pracy. Wskazuje  dobre i słabe strony ucznia i ewentualne  sposoby poprawy.
 • Koncentrujemy się na realizowaniu zagadnień podstawy programowej a nie programu nauczania.

Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu:

Drogi uczniu:

 1. Pamiętaj , że istnieją źródła informacji zróżnicowane pod względem jakości, co ma zasadnicze znaczenie dla wyników Twojej pracy.
 2. Pamiętaj , że korzystanie z mediów może być regulowane przez osoby dorosłe; np. rodzice mogą ograniczać czas spędzony przed telewizorem lub komputerem lub dostęp do pewnych treści, gdyż niektóre przekazy medialne są przeznaczone dla osób starszych lub bardziej doświadczonych.
 3. Pamiętaj, aby korzystać z oprogramowania antywirusowego;
 4. Nie otwieraj wiadomości  od nieznajomych.
 5. Pamiętaj , że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.

 

Rodzice :

 

Motywujcie, nagradzajcie, stwórzcie dzieciom  wygodne i spokojne miejsce pracy. Zadbajcie o przerywanie pracy przy komputerze innymi aktywnościami.

Obraz1

Obraz9