Home » Aktualności » Zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem

Archiwum

Zachęcamy do zapoznania się z rozporządzeniem

ZARZĄDZENIE NR 1/20/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu

z dnia 28.08.2020r.

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu od 1 września 2020r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 • 1.

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu.

 

 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzegorz Kowal

Dyrektor SP w Zgłobniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 1/20/21

Dyrektora Szkoły Podstawowej

 1. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu
  z dnia 28.08.2020 r.

.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Zgłobniu obowiązują od 1 września 2020r.

 

 

 • 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsze procedury powstały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Ich celem jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonego zarażeniem koronawirusem w ostatnich 10 dniach.
 3. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz w tym rodziców; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 4. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 5. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczenie kontaktu z pracownikami szkoły.
 6. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które wykazują objawy infekcji górnych dróg oddechowych lub innych chorób, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 7. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 8. Zaleca się uczniom oraz nauczycielom zakrywanie usta i nos (maska/przyłbica) podczas przerw w budynku szkolnym oraz w szatni.
 9. Rodzice mogą towarzyszyć dzieciom do momentu wejścia na teren szkoły i punktu pomiaru temperatury ( przedsionek). Wyjątek mogą stanowić rodzice uczniów klasy I w okresie przystosowawczym ( 2 tygodnie) dzieci do nowych warunków nauki ( jeden rodzic na dziecko).
 10. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 11. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.

12.Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Pomiar temperatury następuje losowo przy wejściu i w uzasadnionych przypadkach, dotyczy wszystkich wchodzących na teren Szkoły Podstawowej w Zgłobniu.

 1. Do Szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, a także jeśli pomiar temperatury wykaże 37,7°C.
 2. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Szkoły. Dokonany pomiar temperatury, nie jest w żaden sposób utrwalany. Oceny pomiaru temperatury dokonuje pracownik przeprowadzający weryfikację i informuje w uzasadnionych przypadkach dyrektora szkoły.
 3. 15. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane przez prowadzącego zajęcia lub obsługę szkoły.
 4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
 7. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste

mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

 

 

 

 • 2

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie/nauczyciele, którzy w ciągu ostatnich 10 dni mieli kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 2. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku, róże godziny rozpoczynania zajęć).
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.
 6. Uczeń w czasie pobytu w szkole objęty jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika szkoły.
 7. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  (1 uczeń – 1 ławka szkolna) o ile pozwalają na to możliwości.
 8. W trakcie zajęć uczniowie korzystają ze sprzętów i materiałów edukacyjnych, które nadają się do dezynfekcji.
 9. Gimnastyka prowadzona jest przy otwartych oknach.
 10. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 

 

 • 3

Wybór formy kształcenia

 

 1. Wyboru formy   kształcenia   – stacjonarnej lub zdalnej dokonuje się w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze  powiatu rzeszowskiego.
 2. W zależności od tego, czy powiat rzeszowski, na terenie którego ma siedzibę Szkoła   Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu , został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów
  w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia powiatu rzeszowskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W przypadku   zaliczenia   powiatu  rzeszowskiego do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
 • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia powiatu rzeszowskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 

 • 4

Nauczyciele

 

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, jest wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. Nauczyciel zobowiązany jest do informowania dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest używania odpowiednich środków ochrony indywidualnej

10.Podczas prowadzenia zajęć nauczyciele – wychowawcy, opiekunowie:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. w miarę możliwości używają osłony ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych i sytuacji, w której się znajdują;
 3. pilnują, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi i podręcznikami;
 4. dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości z uczniami z innej grupy;
 5. dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 6. podczas zajęć wprowadzają taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych uczniów;
 7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę uczniów;
 8. odpowiadają za dezynfekcję sprzętów i materiałów edukacyjnych po ich użyciu przez uczniów;
 9. nie używają podczas zajęć i przerw telefonu komórkowego.

 

 

 • 5

Uczniowie

Każdy uczeń placówki zobowiązany jest do:

 1. regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 2. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 3. unikania większych skupisk uczniów, zachowania dystansu przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły;
 4. stosowania się poleceń nauczycieli i opiekunów w zakresie higieny;
 5. nieużywania podczas zajęć i przerw telefonu komórkowego.

 

 

 

 • 6

Rodzice

 

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń zdrowy – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.(podwyższonej temperatury, uporczywego kaszlu lub kataru)
 2. Nie można przyprowadzić/puścić ucznia do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

 

 

 • 7

Pracownicy szkoły

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika.
 4. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 5. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 6. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji przyrządów znajdujących się w klasach.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 

 • 8

Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego.
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe bez objawów infekcji oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonego zarażenia koronawirusem w ostatnich 10 dniach.
 4. Po wejściu (w uzasadnionych przypadkach) do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 5. Wejście do szkoły oraz opuszczanie budynku dla uczniów odbywa się tylko wejściem od strony sali gimnastycznej z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku, dezynfekuje ręce.
 6. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko w wyznaczonej strefie (przedsionek szkoły od strony sali gimnastycznej), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 7. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

 • 9

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

 

 1. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci myją dokładnie ręce.
 2. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela w innym czasie niż pozostałe klasy.
 3. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
 5. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. do kina, teatru itp.
 6. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 7. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 8. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki są systematycznie dezynfekowane lub myte.
 9. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 10. Boisko szkolne zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru uczniów i innych osób postronnych.

 

 

 • 10

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na stronie szkoły.
 2. Osoby korzystające z biblioteki publicznej nie będą miały możliwości wstępu na teren szkoły w czasie gdy odbywają się tam zajęcia. Możliwa będzie obsługa przez pracownika biblioteki po przywołaniu go poprzez dzwonek w przedsionku szkoły.
 3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
 4. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 5. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 6. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 7. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 8. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 

 

 

 • 11

Kontakt z osobami trzecimi

 

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionki do wejść szkoły i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).

 

 

 

 

 • 12

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy 6:30 – 8:30 i od 12:30-16:30.
 2. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 3. Świetlicę należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 4. Maksymalną liczbę uczniów mogących uczestniczyć w zajęciach w ramach świetlicy szkolnej należy ustalić z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne np. sala gimnastyczna
 5. Zabawki, gry, klocki itp. używane na świetlicy przechodzą 2 dni kwarantanny od użycia. Są dezynfekowane lub myte.

 

 • 13

Prowadzenie konsultacji i zajęć pozalekcyjnych

 1. Uczniom umożliwia się uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych, a także zajęciach pozalekcyjnych w małych grupach.
 2. Wymiar konsultacji i zajęć pozalekcyjnych należy ustalić z uwzględnieniem potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Harmonogram i organizację konsultacji indywidualnych i grupowych, a także zajęć pozalekcyjnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Harmonogram konsultacji i zajęć pozalekcyjnych powinien zostać upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły oraz w inny przyjęty w szkole sposób.
 3. Maksymalną liczbę uczniów mogących uczestniczyć w konsultacjach i zajęciach pozalekcyjnych należy ustalić z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę, a także z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
 4. W miarę możliwości Dyrektor wyznacza stałą salę na konsultacje i zajęcia pozalekcyjne dla tej samej grupy.
 5. Konsultacje indywidualne oraz grupowe, a także zajęcia pozalekcyjne należy prowadzić z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 6. Podczas prowadzenia konsultacji i zajęć pozalekcyjnych nauczyciele w miarę możliwości powinni używać osłony ust i nosa prowadząc zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 7. Podczas prowadzenia konsultacji i zajęć pozalekcyjnych należy zachować dystans pomiędzy nauczycielem, a uczniami.
 8. Po zakończeniu konsultacji indywidualnych czy grupowych, a także zajęć pozalekcyjnych należy dezynfekować sale i znajdujące się w niej urządzenia.

 

 

 • 14

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenie COVID -19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe tj. gorączka, kaszel, duszność, katar. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, uczeń jest niezwłocznie izolowane od grupy w specjalnie przygotowanym do tego pomieszczeniu.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru ucznia z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji. Informowanie obejmuje:
  1. podanie informacji o charakterze sytuacji: czy zdiagnozowano objawy czy też uzyskano pewność, że dana osoba jest zarażona COVID-19;
  2. podanie informacji o dniu w którym nastąpiło wykrycie zjawiska;
  3. podanie informacji o liczbie przypadków.
 7. Zabronione jest podawanie jakichkolwiek innych informacji poza wymienionymi w pkt 6 w szczególności mogących w jakikolwiek sposób naprowadzić rozmówcę na tożsamość osoby wobec której istnieje podejrzenie wystąpienia COVID-19 lub powzięto informację, że podejrzenie to jest potwierdzone. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu informowania rodziców dyrektor kontaktuje się z inspektorem ochrony danych.
 8. Nauczyciel przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, sprzętów).
 9. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką nauczyciela, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze Szkoły przy drzwiach wejściowych zewnętrznych do izolatki.
 11. Pracownik Szkoły u którego występują niepokojące objawy sugerujących zakażenie COVID-19 zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno- epidemiologiczną lub odziałem zakaźnym.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika Szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 13. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u ucznia lub pracownika Szkoły, sugerujących zakażenie COVID-19, Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Szkoły kolejnych uczniów.
 14. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych. Powiadomienie stacji sanitarno-epidemiologiczną o wystąpieniu u pracownika / ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem –  stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik numer 3 do niniejszej procedury.
 15. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt, 14 następuje na zasadach opisanych w pkt 6 i 7 i może odbyć się drogą pisemną w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Udostępnienie jakichkolwiek danych osobowych może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej GIS.
 16. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 17. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 18. Dyrektor jest obowiązany do stosowania się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 19. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 20. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19. Powiadomienie organu prowadzącego Szkołę o wystąpieniu u pracownika / ucznia objawów sugerujących zakażenie koronawirusem- stanowi odpowiednio załącznik nr 2 i załącznik numer 4 do niniejszej Procedury.
 21. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 22. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 23. W przypadku wystąpienia wątpliwości Dyrektor jest zobowiązany każdorazowo zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

 

 

 

 • 15

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka lub pracownika będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 10 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

 

 • 16

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w wyniku termowizyjnego pomiaru temperatury ciała jest Szkoła Podstawowa w Zgłobniu. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z posiadania przez Szkołę Podstawowa w Zgłobniu statusu Administratora wykonuje dyrektor.
 2. Kontakt osób poddanych pomiarowi z inspektorem ochrony danych następuje w sposób przyjęty w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wychowanków, uczniów, pracowników i członków ich rodzin postaci:
  1. podstawowych danych identyfikacyjnych,
  2. danych teleadresowych,
  3. danych dotyczących stanu zdrowia.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 9 ust. 2 lit. a) RODO, przepis prawa krajowego – art. 68. pkt. 6) i 12) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. art. 207. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz postanowienia niniejszej Procedury.
 5. Dane osobowe, pozyskane w wyniku stosowania procedur bezpieczeństwa mogą być udostępnione wyłącznie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub działającemu z jego upoważnienia właściwemu, wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 8a Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, której adresatem jest administrator.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w przypadkach i na zasadach określonych w niniejszej procedurze.
 7. Pracodawca zapewnia przestrzeganie praw osób poddanych pomiarowi temperatury ciała, o których mowa w art. 15.-22. RODO. Przy czym prawo dostępu do danych pochodzących z pomiaru temperatury ciała przysługuje wyłącznie w momencie dokonywania pomiaru.
 8. Podanie treści danych osobowych wyszczególnionych w oświadczeniu o stanie zdrowia oraz wyrażenie zgody na podporządkowanie się reżimowi sanitarnemu obowiązującemu na terenie placówki jest warunkiem skorzystania z oferowanych usług edukacyjnych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą również profilowane.
 10. Wzór klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik numer 6 do Procedury.
 11. Do przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia uprawniony jest wyłącznie dyrektor lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności.
 12. Do pomiaru temperatury ciała pracownikom wykazującym objawy chorobowe uprawniony jest wyłącznie dyrektor lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności.
 13. Do pomiaru temperatury ciała dzieciom wykazującym objawy chorobowe uprawniony jest dyrektor lub osoba zastępująca go w czasie nieobecności oraz higienistka szkolna i opiekun grupy.
 14. Dane zgromadzone w wyniku stosowania procedury przetwarzane są wyłącznie przez okres stosowania procedur bezpieczeństwa i usuwane niezwłocznie po zniesieniu lub wygaśnięciu obowiązku stosowania procedur bezpieczeństwa.

 

 • 17

Skrzynka sygnalizacyjna

 1. W szkole tworzy się skrzynkę sygnalizacyjną, umożliwiającą anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem procedur bezpieczeństwa, zadawanie pytań oraz zgłaszanie wniosków mających na celu usprawnienie ustanowionego modelu zapobiegania COVID-19.
 2. Skrzynkę sygnalizacyjną umieszcza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającym swobodne dokonanie zgłoszenia, w miarę możliwości w miejscu odbioru dziecka ze szkoły.
 3. Skrzynkę sygnalizacyjną oznacza się za pomocą widocznego napisu „ANONIMOWA SKRZYNKA SYGNALIZACYJNA” oraz odpowiedniego znaku graficznego. Oznaczenie może zawierać strzałkę wskazującą dokładne miejsce umieszczenia skrzynki. Wzór tabliczki oznaczającej miejsce umieszczenia skrzynki sygnalizacyjnej stanowi załącznik numer 5 do Regulaminu.
 4. Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba, dokonują codziennego sprawdzenia skrzynki sygnalizacyjnej i reagują na zawarte w niej zgłoszenia. Reagowanie obejmuje:
 5. udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na wnioski oraz pytania wiążące się z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa,
 6. prowadzenie czynności wyjaśniających w związku ze zgłaszanymi nieprawidłowościami,
 7. realizację znajdujących uznanie pomysłów na usprawnienie procedur bezpieczeństwa w celu uczynienia ich bardziej przyjaznym dla osób pracowników, dzieci oraz osób trzecich.
 8. Odpowiedzi, wyjaśnienia i sprawozdania z czynności wyjaśniających publikuje się na bieżąco w formie gwarantującej anonimowość sygnalistów i osób trzecich, na tablicy ogłoszeń znajdującej się w miejscu odbioru dzieci ze szkoły.

 

 • 18

Zniesienie lub wygaśnięcie obowiązku stosowania procedur

 

 1. Stosowanie procedur wstrzymuje się w przypadku ich zniesienia lub wygaśnięcia.
 2. Zniesienie stosowania niniejszych procedur następuje na podstawie zarządzenia.
 3. Niniejsza procedura wygasa w przypadku, gdy:
  1. upłynął okres na który została wprowadzony;
  2. upłynął okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym szkołę, jeżeli stosowanie niniejszych procedur zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich;
  3. zniesiono stan zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej– wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym szkołę, przez uprawniony do tego organ władzy publicznej – jeżeli stosowanie termowizyjnego pomiaru temperatury ciała zostało wprowadzone na okres obowiązywania któregoś z nich;
  4. upływu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu klęski żywiołowej, – wprowadzonego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego oznaczonym fragmencie, obejmującym szkołę albo ich zniesienia przez uprawniony do tego organ władzy publicznej, przed upływem okresu, o którym mowa w lit. a.
 4. W dniu zakończenia lub wygaśnięcia obowiązku stosowania niniejszych procedur wstrzymuje się wszelkie przewidywane przez nie czynności oraz nieodwracalnie niszczy wszelką dokumentację zawierającą jakiekolwiek informacje dotyczące zdrowia wychowanków, uczniów, pracowników oraz osób trzecich.

 

 

 • 19

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Szkole od dnia 01.09.2020 r, do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. Procedura może być modyfikowana.
 4. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą poprzez dostępne środki komunikacji elektronicznej ( strona SP w Zgłobniu: spzglobien.pl, profil szkolny na portalu facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100017228321776 )