Home » Aktualności » Relacja z warsztatów naukowych dla nauczycieli

Archiwum

Relacja z warsztatów naukowych dla nauczycieli

W dniach 26-28.02.2016r. p. Bożena Drozdowska-Wnęk nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zgłobniu  wzięła udział w warsztatach naukowych dla nauczycieli w ramach projektu Scientix w Future Classroom Lab w Brukseli. Scientix promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych (ang. STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics), badaczami edukacji, projektodawcami, decydentami i innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem tych przedmiotów.Celem wydarzenia w Brukseli było zapoznanie z materiałami i metodami pracy z różnych europejskich projektów i przeszkolenie nauczycieli w korzystaniu podczas lekcji z nowych technologii. W warsztatach wzięło udział 63 uczestników z 25 krajów Europy.

Bardzo dobrą organizację spotkania, wysoki poziom szkoleń i wykładów oraz komfortowe warunki spotkania zapewnił zespół animatorów i realizatorów projektu, kierowany przez       dr Aguedę Gras-Velázquez.

Program dydaktyczny obejmował prezentację 12 projektów, realizowanych w różnych państwach,  o bardzo wysokiej wartości merytorycznej. Prezentowane projekty:

 • TEMI – projekt o wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania.
 • STEM & MAKERS/FEST EXPO – projekt o naukach ścisłych: Nauka, Technologia, Inżynieria, Matematyka-  ich rola i wykorzystanie w życiu codziennym.
 • University of Valencia– wykład ukazujący nowe oblicze nauczania poprzez wykorzystywanie wszystkich zmysłów człowieka a także jego doświadczeń z życia.
 • X’Hemm– projekt wskazujący potrzebę ukierunkowania młodych ludzi w wyborze przyszłego zawodu poprzez stosowanie ciekawych rozwiązań w  nauczaniu matematyki.
 • ER4STEM – Educational Robotics for STEM– wykład o znaczeniu robotyki w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
 • Game of Higher Mathematics – Polacy, w osobach dr Barbary Roszkowskiej-Lech oraz mgr Adama Wasążnika, zaprezentowali idee innowacyjnego projektu edukacyjnego Archipelag Matematyki (Game of HigherMathematics), realizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Projekt zachęca do zgłębiania wiedzy matematycznej poprzez wirtualną wędrówkę po ,,Archipelagu Matematyki” (gra dydaktyczna).
 • Go-Lab– projekt wdrożenia wirtualnych laboratoriów dla różnych dziedzin nauki, takich jak fizyka, astronomia, chemia, biologia, geografia i matematyka (podkreślono znaczenie w edukacji metod badawczych, wspartych na eksperymentalnej weryfikacji hipotez oraz wyciąganiu wniosków).
 • D3MOBILE –wykład opisujący działanie programu D3mobile polegającego na tworzeniu trójwymiarowych obiektów w dowolnym miejscu i czasie ze zdjęć.
 • Science in Schools– projekt pokazujący pozytywny obraz nauki poprzez ukazywanie młodym ludziom najwyższych poziomów odkryć naukowych w różnych dziedzinach nauki.
 • Web-Based Physics Virtual Labs– wykład o możliwościach przekazywania studentom lepszego i głębszego zrozumienia fenomenu fizyki i tworzeniu nowej drogi rozumowania przez udział w wirtualnych laboratoriach.
 • eSchools project: Modular digital education resources for STEM subjects – projekt wskazujący na rolę nowoczesnych technologii informacyjnych w nabywaniu wiedzy, pomoc nauczyciela w nauczaniu i uczeniu się.
 • Future Classroom at your school: Yes you can – wykład wyjaśniający jak powinno wyglądać wyposażenie przyszłościowej sali lekcyjnej.

Odbyły się również cztery sesje warsztatowe, w czasie których można się było dowiedzieć: Co to oznacza dla edukacji STEM? Jak wykorzystywać robotykę w STEM? Jak budować modele 3D ze zdjęć? Jak stosować w edukacji filmy Science Fiction? Jak uczyć geometrii ze wsparciem TIK? Jak zorganizować i wyposażyć szkolne laboratorium przyszłości? Jak w sposób innowacyjny wdrażać umiejętności 21- wieku w edukacji STEM.

Krajowym punktem kontaktowym Scientix w Polsce jest Instytut Geofizyki PAN- lider badań w zakresie nauk o Ziemi. Z Instytutem Geofizyki, nasza szkoła współpracuje od kilku lat, w ramach realizacji projektu Eduscience.Udział w warsztatach umożliwił pani Bożenie Drozdowskiej –Wnęk wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami z różnych krajów Europy, nawiązanie nowych kontaktów, poszerzenie perspektyw oraz wzbogacenie własnego warsztatu pracy. Efektem udziału w konferencji jest m.in. zaproszenie uczniów naszej szkoły przez Panią dr Barbarę Roszkowską –Lech na festiwal nauki do Warszawy, który odbędzie się we wrześniu oraz na wideokonferencję prowadzoną przez naukowców z Politechniki Warszawskiej w ustalonym wcześniej terminie. Pan Bartłomiej Wisz dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobniu przekazał na ręce pani dr Agaty Goździk –ambasadora Scientix w Polsce serdeczne podziękowania za umożliwienie udziału Pani Bożenie Drozdowskiej –Wnęk w ważnym wydarzeniu o charakterze międzynarodowym.