Home » Aktualności » Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko nauczycielskie

Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko nauczycielskie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobniu ogłasza nabór na wolne stanowisko nauczycielskie:

I. Nauczyciel języka angielskiego .

II. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki określone w
9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), tj.:

1)     posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2)     przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3)     spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 1. Wymagania niezbędne :
  1. posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
  2. przestrzega podstawowych zasad moralnych;
  3. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe : mile widziane biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń multimedialnych, umiejętność obsługi e-dziennika „Librus”, doświadczenie w pracy na wymaganym stanowisku ( nieobligatoryjnie )

III. Na wymagane dokumenty aplikacyjne składają się:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. , poz. 922 ze zm.),
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectwo pracy,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska wydane przez lekarza medycyny pracy,
 6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela;
  11. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków nauczycielskich w pełnym wymiarze czasu pracy,
  12. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne, w formie pisemnej, należy składać po ukazaniu się ogłoszenia o naborze w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

IV. Termin i miejsce składania dokumentów :

 1. Dokumenty przyjmowane są przez dyrektora szkoły do dnia 24 lipca 2017 r. do godziny 9.00

 

 1. Miejsce składania dokumentów: Szkoła Podstawowa w Zgłobniu , Zgłobień 71, 36-046 Zgłobień.

V.Informacja podana do ogólnej wiadomości dnia ;

14 lipca 2017 r.

 

Bartłomiej Wisz

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobniu