Home » Aktualności » Nauczanie zdalne od 24.10.2020

Archiwum

Nauczanie zdalne od 24.10.2020

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobniu ustala następujące zasady działania szkoły w okresie od 24 października 2020 r. do  zakończenia nauczania zdalnego dla klas 4-8.

 • W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka jest realizowana na odległość poprzez wykorzystanie różnorodnych narzędzi i platform edukacyjnych.
 • Podstawą komunikacji na linii uczeń-nauczyciel-rodzic jest dziennik elektroniczny Vulcan oraz platforma Microsoft Teams.
 • Dyrektor wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia ustala dla poszczególnych klas tygodniowy zakres materiału uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów i równomierne obciążenie ich w poszczególnych dniach tygodnia. Zajęcia będą odbywały się w formie zajeć online (na żywo) w ilości do 3 godzin zegarowych dziennie oraz w formie zadań zdalnych. Ze względów BHP jedna jednostka zajęć online zostaje ograniczona do 30 min.
 • Materiały dla uczniów do zajęć wysyłane są odpowiednio wcześniej.
 • Uczniowie odsyłają zlecone zadania w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 • Nauczyciele realizują podstawę programową, dostosowując narzędzia i metody do wymogów nauczania zdanego. Koncentrujemy się na umiejętnościach.
 • Nauczanie opierać się będzie na łączeniu narzędzi internetowych oraz tradycyjnych.
 • Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności materiałów znajdujących się na : Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod adresem epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu ; materiałów ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; materiałów prezentowanych w programach Telewizji Publicznej (Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie https://vod.tvp.pl/) i Polskiego Radia, oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 • Podczas zajęć online zalecany jest dostęp do kamery  oraz mikrofonu.
 • Nauczyciele monitorują i oceniają postępy uczniów na bieżąco oraz weryfikują ich wiedzę i umiejętności a także informują przez dziennik elektroniczny o uzyskanych przez dziecko ocenach na podstawie różnych form zdobytych wiadomości i umiejętności: projektów, prezentacji, testów, sprawdzianów, opracowań, wysyłanych kart pracy i zadań domowych, itp.
 • Nauczanie zdalne opiera się na realizacji podstawy programowej a nie programu nauczania .
 • Szkoła zapewnia każdemu uczniowi i rodzicowi możliwość kontaktu z pedagogiem szkolnym w formie konsultacji  indywidualnych, w dotychczasowych terminach, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem dziennika Vulcan i platformy Microsoft Teams .

 

Klasy 1-3 pracują w normalnym rytmie, zajęcia odbywają się tak jak zwykle.

Świetlica funkcjonuje w tym samym zakresie i godzinach jak dotychczas czyli rano od 6:30 i po południu do 16:30.

1920x810