Home » O szkole » Projekty » Cyfrowa szkoła

Archiwum

Cyfrowa szkoła


 

Z radością informuję, iż nasza szkoła została zakwalifikowana do ogólnopolskiego programu pilotażowego „ Cyfrowa Szkoła” .

Ogółem do projektu zgłosiło się 3507 szkół z całej Polski. Wybrano 400 placówek.

Z województwa podkarpackiego to tylko 28 szkół w tym nasza jako jedyna z Gminy Boguchwała.

Dzięki realizacji w projekcie nasza szkoła otrzyma dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego (laptopy dla dzieci, tablice interaktywne, wizualizer, drukarki, oprogramowanie ) na łączną kwotę 132 151,82 złotych

Celem programu „Cyfrowa szkoła” jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania dostępnych źródeł wiedzy.

Pilotaż ma również na celu weryfikację przyjętego modelu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie TIK, polegającego na udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły na doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (obszar „e-szkoła”), a ponadto – modelu doskonalenia zawodowego nauczycieli opartego na międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli (obszar „e-nauczyciel”), modelu przygotowywania publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych (obszar „e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik”) oraz modelu korzystania przez uczniów z nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się (obszar „e-uczeń”).

W praktyce program będziemy realizować od nowego roku szkolnego. Ponieważ proces kształtowania kompetencji cyfrowych uczniów powinien rozpoczynać się już od wczesnych etapów edukacyjnych, adresatami programu pilotażowego, tzn. jego finalnymi beneficjentami, będą uczniowie i nauczyciele II etapu edukacyjnego, w szczególności nasi uczniowie i nauczyciele klas IV, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną naukę wg. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Z tego względu program w pierwszej kolejności będzie skierowany do uczniów i nauczycieli klas IV, ale w miarę dostępności z zakupionych w ramach programu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK będą mogli z niego korzystać również uczniowie i nauczyciele klas V i VI oraz klas I-III szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły