Archiwum

Zapraszamy do udziału w konkursie „Przyłapani na czytaniu”
zorganizowanym z okazji 65 lat Biblioteki Publicznej w Boguchwale
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU:
1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale wraz z filiami na terenie Gminy Boguchwała.
2. Patronat honorowy:
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Wiesława Kąkola – burmistrza Boguchwały.
3. Cel:
Celem konkursu jest:
• Rozwijanie kultury czytelniczej i medialnej mieszkańców Miasta i Gminy Boguchwała;
• Zainteresowanie mieszkańców Miasta i Gminy Boguchwała wypoczynkiem z książką – ciekawą formą spędzania wolnego czasu, inspirującą do różnych animacji kulturowych;
• Umożliwienie artystycznej wypowiedzi, poprzez przygotowanie pracy fotograficznej;
• Promocja usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale w lokalnej społeczności.
4. Termin:
Czas trwania Konkursu Fotograficznego ustala się na okres od 16 stycznia 2021 r.
do 20 maja 2021 r.
ETAP I: środowiskowy – trwa od 16 stycznia 2021 r. do 20 maja 2021 r.
Przygotowanie prac konkursowych i przekazanie ich wraz z kartą uczestnictwa do Rezydencji Literackiej Boguchwały (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przy ul. Suszyckich 13).
ETAP II: gminny – trwa od 21 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
Ocena prac konkursowych w siedzibie GBP w Boguchwale.
Podsumowanie Gminnego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Przyłapani na czytaniu…” odbędzie się w I dekadzie czerwca 2021 roku w Rezydencji Literackiej Boguchwały, podczas bibliotecznych obchodów „XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”.
5.Warunki uczestnictwa:
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Miasta i Gminy Boguchwała.
WYMAGANIA:
• Samodzielne zrobienie fotografii, której tematem będzie czytanie książek oraz podejmowanie różnych form aktywności literackiej.
• Pracę konkursową można przygotować w trzech kategoriach tematycznych:
1. Czytanie rozwija…;
2. Czytanie relaksuje…;
3. Czytanie inspiruje…
• Praca konkursowa powinna być zapisana w formacie JPG, wyłącznie w oryginalnej rozdzielczości.
6. Zgłaszanie prac konkursowych:
• Uczestnik konkursu fotograficznego może złożyć maksymalnie 5 fotografii.
Do każdej z przekazywanych na konkurs prac konkursowych należy dołączyć
KARTĘ UCZESTNICTWA.
UWAGA! Bez karty uczestnictwa praca fotograficzna nie będzie oceniana przez komisję!
• Prace fotograficzne w formie elektronicznej należy przesłać na adres:
gbp@boguchwala.pl wraz z następującymi informacjami: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa i szkoła autora.
• Wypełnioną kartę uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres GBP w Boguchwale.
Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale ul. Suszyckich 13
36-040 Boguchwała
• Karty uczestnictwa w Gminnym Konkursie Fotograficznym dostępne są we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie Gminy Boguchwała
• Prace fotograficzne należy zgłaszać w terminie do 20 maja 2021 r.
7. Ocena prac:
Prace konkursowe oceniane będą w następujących grupach wiekowych:
Kategoria I – uczniowie klas I-III SP; Kategoria II – uczniowie klas IV-VI SP; Kategoria III – uczniowie klas VII-VIII SP.
Kategoria IV – uczniowie szkół średnich; Kategoria V – dorośli.
Komisja oceniać będzie sposób zaprezentowania tematu (zawartość merytoryczną, kreatywność ujęcia, sprawność techniczną).
Prace konkursowe, niezgodne z tematem konkursu, nie podlegają ocenie komisji.
8. Uwagi końcowe:
• Wyniki konkursu, zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne.
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem praw Gminnej Bibliotece Publicznej w Boguchwale do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.
• O terminie i miejscu podsumowania konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator – Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale.
• Szczegółowych informacji o konkursie można uzyskać w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Boguchwale, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10oo do 16oo pod numerem telefonu: 17 8715 355 lub na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka-boguchwala.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie! Atrakcyjne nagrody czekają na LAUREATÓW!
140410107_801728057078131_7749904181678044544_o